Update cookies preferences

Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Alena G.K”, reģ.Nr.40003330211, juridiskā adrese Brīvības iela 84-7, Rīga, LV-1001, tālrunis +371 67311706, info@henry-moon.lv (turpmāk tekstā “Henry Moon”), mājaslapas www.henry-moon.lv.

 

2. Personas datu Apstrādātājs:
Apstrādātājs SIA “Alena G.K”, reģ.Nr.40003330211, Brīvības iela 84-7, Rīga, ievērojot “Henry Moon” norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi “Henry Moon”  personas datu apstrādātāji.

 

3. Piemērojamie tiesību akti:
- Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
- Fizisko personu datu aizsardzības likums.

 

4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā “Henry Moon”  vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
4.2. Ja “Henry Moon” atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas “Henry Moon” mājaslapā www.henry-moon.lv, sadaļā “Klientu Atbalsts – Privātuma politika”
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, “Henry Moon”  apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

 

5. Kādus personas datus apstrādā “Henry Moon”?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā “Henry Moon”, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. “Henry Moon”  ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
- vārds, uzvārds, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
- komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar “Henry Moon”;
- dati, kurus Klients pats paziņo “Henry Moon”.

 

5.2. “Henry Moon”  apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:
- klienta IP adreses informācija;
- sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par “Henry Moon”  mājaslapu (www.henry-moon.lv), (turpmāk tekstā – ““Henry Moon”  mājaslapa”) apmeklēšanu;
- datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;
- u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, iepriekš informējot par to Klientu.

 

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz “Henry Moon”  darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot “Henry Moon”  apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu “Henry Moon”  veikalā, nosūtot elektronisko pieprasījumu rakstot info@henrymoon.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar “Henry Moon”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai “Henry Moon”  varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar “Henry Moon”  vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. “Henry Moon”  leģitīmas intereses – ievērojot “Henry Moon”  intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, “Henry Moon”  ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.2. punktā norādītājiem nolūkiem. Par “Henry Moon”  leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli “Henry Moon”  produktu un pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu).
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – “Henry Moon”  ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

 

7. Kādiem nolūkiem “Henry Moon”  apstrādās Klienta personas datus?
7.1. “Henry Moon”  apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar “Henry Moon”  spēkā esamības laikā:
- Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
- Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
- Klienta informēšanai par citu uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
7.2. “Henry Moon”  apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.:
- jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
- tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta “Henry Moon”  klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. “Henry Moon”  apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu “Henry Moon”  iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.4. “Henry Moon”  ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
- “Henry Moon”  tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

 

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
- profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
- apstrādājot Klienta personas datus, “Henry Moon”  var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to “Henry Moon”  (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: “Henry Moon”  veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3. punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to “Henry Moon”  (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk.8.1. punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk.8.2.punktu), par to informējot “Henry Moon”  rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@henrymoon.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai rakstot info@henrymoon.lv. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

 

9. Kas ir sīkdatnes un kā “Henry Moon”  var tās apstrādāt?
9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot “Henry Moon”  interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo “Henry Moon”  mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
9.4. “Henry Moon”  uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

 

10. Kā “Henry Moon”  iegūst Klienta personas datus?
10.1. “Henry Moon”  iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
- iegādājas un izmanto “Henry Moon”  produktus vai pakalpojumus (“Henry Moon”  veikalos vai attālināti);
- pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no “Henry Moon”;
- jautā “Henry Moon”  plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar “Henry Moon”  saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
- piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
- apmeklē vai pārlūko “Henry Moon”  mājaslapu;
10.2. “Henry Moon”  var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.
10.3. “Henry Moon”  var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12. punkta noteikumus), iepriekš saņēmot piekrišanu no Klienta.

 

11. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?
“Henry Moon”  apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
- ir spēkā Līgums starp Klientu un “Henry Moon”;
- personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
- cik tas ir nepieciešams “Henry Moon”  leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
- kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

 

12. Klienta personas datu koplietošana
12.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, “Henry Moon”  var kopīgot Klienta personas datus ar:
- partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
12.2. “Henry Moon”  ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
- tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
12.3. “Henry Moon”  izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

 

13. Kā “Henry Moon” aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
13.1. “Henry Moon”  nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, “Henry Moon”  pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras.
13.2. “Henry Moon”  rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas “Henry Moon”  vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši “Henry Moon”  deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
13.3. “Henry Moon”  neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no “Henry Moon”, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā “Henry Moon”  paziņos par to DVI un nepieciešamības gadījumā Klientam.

 

14. Kādas tiesības ir Klientam?
14.1. Vērsties “Henry Moon”  (rakstot uz info@henrymoon.lv), lai saņemtu “Henry Moon”  rīcībā esošo personas datu kopiju.
14.2. Labot visus “Henry Moon”  rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas rakstot info@henry-moon.lv.
14.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no “Henry Moon”  ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. “Henry Moon”  nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
14.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti,  iesniedzot rakstveida iesniegumu.

 

Sākot ar 2018.gada 25. maiju Klients ir tiesīgs:
-       iebilst pret personas datu apstrādi, kurus “Henry Moon”  apstrādā, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, tomēr “Henry Moon”  turpinās apstrādāt datus pat tad, ja Klients iebildis pret to, ja būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Klientam jāiesniedz rakstveida iesniegums “Henry Moon”  rakstot uz info@henry-moon.lv;
-       noteiktos apstākļos Klientam ir tiesības prasīt “Henry Moon”  dzēst personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Klientam jāiesniedz rakstveida iesniegums “Henry Moon”  rakstot uz info@henry-moon.lv;
-       noteiktos apstākļos Klientam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemt vērā, ka gadījumā, ja Klients pieprasā, lai datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt pasūtījuma izpildi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, Klientam jāiesniedz rakstveida iesniegums rakstot uz info@henry-moon.lv;
-       Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Klients ir sniedzis “Henry Moon”, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš  minētās tiesības, Klientam jāiesniedz rakstveida iesniegums rakstot uz info@henry-moon.lv.

 

14.6. Vērsties “Henry Moon”  vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
14.7. Vērsties pie “Henry Moon”, rakstot info@henry-moon.lv, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.